Kostolac-A Coal Power Plant Serbia
Kostolac-B Coal Power Plant Serbia
Morava Coal Power Plant Serbia
Nikola Tesla A Coal Power Plant Serbia
Nikola Tesla B Coal Power Plant Serbia
TE Kolubara Coal Power Plant Serbia