Aeroenergia Wind Farm Costa Rica
Guanacaste Wind Farm Costa Rica
Los Santos Wind Farm Costa Rica
Tejona Wind Farm Costa Rica
Tierras Morenas (MOVASA) Wind Farm Costa Rica
Tilaran (PESA) Wind Farm Costa Rica