Kapone Sap OCGT Power Plant Ghana
Takoradi CCGT Power Plant Ghana
Takoradi II (TICO) OCGT Power Plant Ghana
Tema Osonor OCGT Power Plant Ghana