Adriatic LNG (Rovigo) Terminal Italy
Panigaglia (La Spezia) LNG Terminal Italy