Kaiga Atomic Power Station India
Kakrapar Atomic Power Station India
Kalpakkam (Madras) Atomic Power Station India
Kudankulam Nuclear Power Plant (KNPP) India
Narora Atomic Power Station India
Rajasthan Atomic Power Station Rawatbhata India
Tarapur Atomic Power Station India