Choloma I and II IC power Plant Honduras
Choloma III IC Power Plant Honduras
Elcosa IC Power Plant Honduras
Lufussa Pavana I II and III IC power Plant Honduras